6/06 Scandaglia & Ryan-Chicago, Il Chen Yang v Henry Chen, MD. Medical